Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Kontakty a odkazy

Obrázky


Publikační činnost


Monografie:


kniha_obalka MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & Principal, 2018, ISBN 978-80-7364-078-1.
kniha_obalka MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ… Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK, 2014, ISBN ISBN 978-80-7325-348-6.
kniha_obalka MÍČKA, Roman. Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu. Brno: L. Marek, 2009, (Husitská teologická fakulta UK, Praha, řada Deus et gentes, sv. 12), ISBN 978-80-87127-15-5.Odborné studie a články:


MÍČKA, Roman. Pope Francis on Democracy. Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology. Vol. 14, No. 4, December 2020, Bangalore, India, ISSN 0973-9068, s. 915-926.

MÍČKA, Roman. Challenges of Religious and Civic Education in the Post-True Age. In: ŠTĚCH, František and Bert ROEBBEN eds. WHEN EAST AND WEST MEET. Contemporary Perspectives on Religious Education in Honour of Ludmila Muchová. Svitavy, Trinitas, 2019, ISBN 978-80-86885-46-9, s. 35-47.

MÍČKA, Roman. American Experiment of Ordered Liberty-A View from the Czech Republic. Journal of Ecumenical Studies. Volume 53, Number 4, Fall 2018, ISSN 0022-0558, University of Pennsylvania Press, s. 602-605.

MÍČKA, Roman. Otázka "světové politické autority" v širším kontextu katolického sociálního myšlení. Caritas et Veritas. 2016, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 47-64. Anglická verze: The Issue of 'World Political Authority' in the Broader Context of Catholic Social Thought. s. 65-83.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz Anglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. When Does Economic Inequality Become an Evil and a Sin? JEEVADHARA, A Journal for Socio-Religious Research. XLVI, No. 276 (November 2016), Kerala, India, ISSN 0970-1125, s. 70-83.

MÍČKA, Roman. Scholastický příspěvek k ideálu jednoty lidstva a jejímu politickému vyjádření v 16. a 17. století v kontextu předchozího a následného vývoje. Studia Neoaristotelica. Časopis pro analytickou scholastiku, Series Bohemoslovaca, 2016/3, ISSN 1804-6843, s. 69-102.

MÍČKA, Roman. Přínos Pia XII. k rozvoji sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 65-3/2016, ISSN 1211-1635, s. 59-74.

MÍČKA, Roman. Indické křesťanství, politika a sociální učení církve. Studia theologica. 2016/1, ISSN 1212-8570, s. 151-173.

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes in Light of Further Development and the Present Situation in International Relations. Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology. Vol. 9, No. 3, September 2015, Bangalore, India, ISSN 0973-9068, s. 495-517.

MÍČKA, Roman. Hierarchie lidských práv v sociální nauce církve. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela a Viktor KRIŽAN eds. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-136-6, s. 22-38.

MÍČKA, Roman. Gaudium et spes ve světle dalšího vývoje a současné situace v oblasti mezinárodních vztahů. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 324-352.

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Hospodářství v sociálním učení církve od Gaudium et spes po Laudato si'. In: ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ Lucie a kol. GAUDIUM ET SPES PADESÁT LET POTÉ. Brno: CDK, 2015, ISBN 978-80-7325-391-2, s. 285-308.

MÍČKA, Roman (50%) a Jindřich ŠRAJER. "The Parish of St Precarius" and the View of the Social Teaching of the Church. Caritas et Veritas. 2015, č. 1, ISSN 1805-0948, s. 164-176. Dostupné na: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA Roman (50%) a Miroslav KNĚZ. Princip trvale udržitelného rozvoje v sociálním učení církve. Caritas et Veritas. 2014, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 142-153. Dostupné na: www.caritasetveritas.czAnglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve. Sociální práce. 2014, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 83-93.

MÍČKA, Roman. Lidská práva v kontextu Global Governance. Studia theologica. 2014/1, ISSN 1212-8570, s. 196-208.

MÍČKA, Roman. Politický rozměr konzervativního katolicismu v USA na pozadí komparace myšlení Michaela Novaka a Patricka Buchanana. In: ŠTĚCH, František a Roman MÍČKA eds. Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. České Budějovice: TF JU, 2014, ISBN 978-80-7394-452-0, s. 144-171.

MÍČKA, Roman. The Idea of Global Governance in the Light of Catholic Social Teaching. ET-Studies. Journal of the European Society for Catholic Theology. 4 (2013) 2, ISSN 2032-5215, s. 279-294.

MÍČKA, Roman. Byznys jako povolání? Některé etické a duchovní souvislosti bohatství a moci. Caritas et Veritas. 2013, č. 2, ISSN 1805-0948, s. 50-57. Anglická verze: Ethical and Spiritual Ramifications of Wealth and Power. s. 58-65.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz Anglicky: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Subsidiarita jako podstatný konstitutivní princip sociální politiky a občanské společnosti. Sociální práce. 2013, č. 4, ISSN 1213-6204, s. 35-42.

MÍČKA, Roman. Dějinný kontext a současné podoby amerického politického katolicismu. Studia theologica. 2013, č. 3, vol. 15, ISSN 1212-8570, s. 73-100.

MÍČKA, Roman. Idea Global Governance ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva. č. 54-1/2013, ISSN 1211-1635, s. 17-31.

MÍČKA, Roman. Je možné zachránit princip subsidiarity? Studia theologica, léto 2012, č. 2, vol. 48, ISSN 1212-8570, s. 99-117.

MÍČKA, Roman. Expanze lidských práv ve světle sociálního učení církve. Revue církevního práva, č. 52, 2/2012, ISSN 1211-1635, s. 7-20.

MÍČKA, Roman. Nemáme příliš mnoho lidských práv? Lidsko-právní agenda a její limity v kontextu politické filosofie a sociální etiky. In ROSKOVÁ, L. ed. Lidská práva v proměnách času. Sborník příspěvků. I. ročník mezinárodní konference. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU, 2012, ISBN 978-80-7394-358-5, s. 134-139.

MÍČKA, Roman. Křesťanský rozměr prosazování spravedlnosti a legitimity užití síly. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s. 18-30.

MÍČKA, Roman. a Jiří LAŇKA. Etické vzdělávání jako součást duchovní služby u policie. In: OPATRNÝ, Michal, Jaroslav KOZÁK, Jiří LAŇKA a Roman MÍČKA. Východiska a perspektivy duchovní služby u policie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012, Opuscula (Jihočeská univerzita). ISBN 978-80-7394-391-2, s.133-146.

MÍČKA, Roman. Demokracie v pasti (ne-) úspěchu: křesťansko-etická perspektiva. Caritas et Veritas, č. 2/2011, ISSN 1805-0948, s. 38-54.
Dostupné na: www.caritasetveritas.cz

MÍČKA, Roman. Sociální učení církve a evropská integrace. Studia theologica, podzim 2011, č. 3, vol. 45, ISSN 1212-8570, s. 152-172.

MÍČKA, Roman. Význam a přínos dokumentu Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve. Revue církevního práva, č. 45, 3/2010, ISSN 1211-1635, s. 225-238.

MÍČKA, Roman. G. K. Chesterton jako "Defensor Fidei". Acta FF ZČU, 1/2010, ISSN 1802-0364, s. 91-107.

MÍČKA, Roman. Kdo vlastní klíče k interpretaci sociální nauky církve? Studia theologica, léto 2010, č. 2, vol. 40, ISSN 1212-8570, s. 86-101.

MÍČKA, Roman. Náboženské prvky v rétorice Dělnické strany. Dokonalé sny, nedokonalá realita. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně, 2010, č. 1, ISSN 1212-1371, s. 20-22.

MÍČKA, Roman. Společné dobro v kontextu křesťanského sociálního myšlení. Texty (Christian College), 04/2010, ISSN 1804-1655, s. 10-20.

MÍČKA, Roman. Boublíkovo pojetí titanismu a hledání podstaty krize evropské civilizace. In BRICHCÍNOVÁ K., SKALICKÝ K., ŠTĚCH F., VEBER, T. eds. Teologie v utkání s pluralitou náboženství. Přínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7195-391-3, s. 147-173.

MÍČKA, Roman. Mír a válka v kontextu globalizace. Marathon, 2009, č. 92, ISSN 1211-8591, s. 13-19.
Dostupné na: www.marathon.webnode.cz

MÍČKA, Roman a František Štěch. Dělnická strana jako pseudonáboženský fenomén? Revue Politika, CDK, 2009, č. 9, ISSN 1803-8468.
Dostupné na: www.revuepolitika.cz

MÍČKA, Roman. Kapitalismus - protestantská, nebo katolická etika? In Jan Kalvín. Pět set let od narození. Sborník textů. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, ISBN 978-80-86547-82-4, s. 91-101.

MÍČKA, Roman. Co přináší Kompendium sociální nauky církve. Universum - Revue České křesťanské akademie, 2008, č. 1, ISSN 0862-8238, s. 24-25.

MÍČKA, Roman. Katolíci a válka aneb "všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou... (Mt 26:52)" ? Universum - Revue České křesťanské akademie, 2007, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 28-33.

MÍČKA, Roman. Kritické poznámky k teologii osvobození - politické a ekonomické otazníky. In CÁB M., MÍČKA R., PELECH M. eds. Mezinárodní symposium o teologii osvobození - sborník příspěvků. České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007, ISBN 978-80-7040-977-0, s. 77-92.

MÍČKA, Roman. Význam americké zkušenosti pro katolické sociální myšlení. Universum - Revue České křesťanské akademie, 2006, č. 3, ISSN 0862-8238, s. 19-24.

MÍČKA, Roman. Palestinská teologie osvobození. Teologie & Společnost, CDK, 2006, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 15-20.
Dostupné na: www.cdk.cz

MÍČKA, Roman. Ordo Lumen Templi - Daniel Landa chce prosazovat hodnoty víry, lásky, síly a pravdy. Dingir - časopis o současné náboženské scéně, 2005, č. 4, ISSN 1212-1371, s. 116-117.

MÍČKA, Roman. Novakova optimistická vize globálního vývoje a válka v Iráku. Revue Politika, CDK, 2005, č. 6-7, ISSN 1214-0899, Příloha: USA, Irák a podpora demokracie, s. 7-11.

MÍČKA, Roman. Význam náboženství pro identitu USA podle S. P. Huntingtona. Teologie & Společnost, CDK, 2005, č. 1, ISSN 1214-0740, s. 23-28.

MÍČKA, Roman. "Katolický" prezident George W. Bush ? Distance - revue pro kritické myšlení, 2004, č. 4, ISSN 1212-7833, s. 34-39.

MÍČKA, Roman. Katolická whigovská tradice podle Michaela Novaka. Teologické studie, 2004, č. 1, ISSN 1213-5917, s. 44-50.

MÍČKA, Roman. Církev a její potíže s liberalismem a kapitalismem. Studia theologica, 2004, vol. 18, č. 4, ISSN 1212-8570, s. 70-83.

www.romanmicka.net